Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cần, cần thiết
  promise to do what is needful
  hứa làm những gì cần thiết
  do the needful
  làm mọi thứ cần thiết (nhất là xuất tiền ra để làm việc gì)

  * Các từ tương tự:
  needfully, needfulness