Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

needfully /'ni:dfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] cần thiết