Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

needfulness /'ni:dfulnis/  

  • Danh từ
    sự cần thiết; tính cần thiết