Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (toán học) (viết tắt sin)
    sin

    * Các từ tương tự:
    sine die, sine qua non, sine-shaped, sinecure, sinecurism, sinecurist, sinew, sinewiness, sinewless