Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inescapable /,ini'skeipəbl/  

 • Tính từ
  không thể tránh được
  be forced to the inescapable conclusion that he is a liar
  buộc phải đi tới kết luận không thể tránh được rằng nó là một kẻ nói dối

  * Các từ tương tự:
  inescapableness