Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inescapableness /inis'keipəblnis/  

  • Danh từ
    tính không thể thoát được, tính không tránh được
    tính không thể lờ đi được