Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compulsory /kəm'pʌlsəri/  

  • Tính từ
    cưỡng bách, bắt buộc
    ở nước anh, quân dịch có bắt buộc không?