Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obligatory /ə'bligətri/  

  • Tính từ
    bắt buộc
    attendance at school is obligatory
    sự có mặt ở trường là bắt buộc