Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

requisite /'rekwizit/  

 • Tính từ
  cần thiết
  nó chưa có đủ tiêu chuẩn cần thiết cho công việc ấy
  Danh từ
  vật cần thiết
  we supply every requisite for travel
  chúng tôi cung ứng mọi thứ cần thiết cho các chuyến du lịch