Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mandatory /'mændətəri/  /'mændət:ɔri/

  • Tính từ
    bắt buộc
    it's mandatory to pay the debt within six months
    món nợ ấy bắt buộc phải trả trong vòng sáu tháng