Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  /in'kʌmbənt/
  (vị ngữ) (+ on, upon)
  là phận sự của
  it's incumbent on you to warn them
  anh có phận sự phải báo cho họ biết
  Danh từ
  /in'kʌmbən/
  người giữ chức
  the present incumbent of the White House
  người đang giữ chức ở Nhà trắng (tức là tổng thống Mỹ)
  người giữ một thánh chức

  * Các từ tương tự:
  incumbently