Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đòi hỏi cao
  a demanding job
  một công việc đòi hỏi cao
  a demanding boss
  một ông chủ đòi hỏi cao
  trẻ em đòi hỏi cao, chúng phải được thường xuyên chú ý chăm sóc

  * Các từ tương tự:
  demandingly