Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mè nheo
    sự rầy la
    Tính từ
    hay mè nheo, hay rầy la