Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exigent /'eksidʒənt/  

 • Tính từ
  cấp bách, khẩn cấp
  hay đòi hỏi, hay yêu sách, khó tính
  an exigent employer
  một ông chủ khó tính

  * Các từ tương tự:
  exigently