Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cần kíp, khẩn cấp, khẩn, gấp
  an urgent message
  bức điện khẩn
  khẩn nài, khẩn khoản
  speak in an urgent whisper
  nói khẩn khoản

  * Các từ tương tự:
  urgently