Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khó chịu
  a trying person to deal with
  một con người khó chịu trong quan hệ giao tiếp
  have a trying day
  qua một ngày khó chịu

  * Các từ tương tự:
  trying-plane