Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trying-plane /'traiiɳplein/  

  • Danh từ
    cái bào