Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infuriating /in'fjuərieitiη/  

  • Tính từ
    làm điên tiết lên

    * Các từ tương tự:
    infuriatingly