Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phó mát; bánh phó mát
  mứt
  lemon cheese
  mứt chanh
  a big cheese
  xem big
  different as chalk and (from) cheese
  Động từ
  cheese somebody off
  (thường dừng ở dạng bị động) (khẩu ngữ) làm cho bực mình, làm cho chán, làm cho thất vọng
  nó chán ngấy công việc của nó rồi

  * Các từ tương tự:
  cheese antenna, cheese-board, cheese-cake, cheese-cloth, cheese-drainer, cheese-off, cheese-paring, cheese-rennet, cheeseburger