Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khuôn ráo (đan thưa để bỏ pho-mát vào cho rỉ nước đi)