Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, cũng cheesed
    (thông tục) chán ngấy