Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheeseburger /'t∫i:zbɜ:gə[r]/  

  • Danh từ
    viên băm kẹp một lát phó mát