Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheese-board /'t∫i:zbɔ:d/  

  • Danh từ
    miếng ván [để] cắt phó mát