Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infuriatingly /in'fjuərieitiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng điên tiết
    infuriatingly, I just miss my plane
    thật là đáng điên tiết, tôi vừa trễ chuyến bay