Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frustrating /frʌ'streitiη/  

  • Tính từ
    khó chịu, bực mình
    I find it frustrating that I can't speak other languages
    tôi lấy làm bực mình không nói được những ngôn ngữ khác