Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disappoint /,disə'pɔint/  

 • Động từ
  làm thất vọng
  don't disappoint me by being late again
  đừng có lại đi trễ giờ mà làm tôi thất vọng
  làm thất bại, làm hỏng (một kế họach …)
  làm tiêu tan lòng mong chờ của ai
  làm hỏng các tính toán của ai

  * Các từ tương tự:
  disappointed, disappointedly, disappointing, disappointingly, disappointment