Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm cho (ai) nghĩ không đúng về
  you mislead me as to your intentions
  anh làm tôi nghĩ không đúng về ý định của anh
  dẫn ai lạc đường
  chúng tôi đã bị người dẫn đường đưa đi lạc lối
  bị bạn xấu lôi kéo vào con đường lầm lạc
  mislead somebody into doing something
  đánh lừa ai
  nó làm cho tôi cứ tưởng rằng nó giàu lắm

  * Các từ tương tự:
  misleading, misleadingly