Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (+ into)
    lừa
    tôi bị lừa mua phải đồ nữ trang giả