Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misleadingly /,mis'li:diŋli/  

  • Phó từ
    với vẻ lừa dối, với vẻ lừa bịp