Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bamboozle /bæm'bu:zl/  

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  làm bối rối, làm rối trí
  anh làm tôi rối bời lên
  bamboozle something into [doing] something
  lừa ai làm gì
  hắn lừa tôi làm tôi tin hắn đã mất tiền của hắn
  bamboozle somebody out of something
  đánh lừa ai lấy cái gì

  * Các từ tương tự:
  bamboozlement, bamboozler