Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  lạc đường
  the misleading sign let me astray
  tín hiệu chỉ dẫn sai làm tôi lạc đường
  go astray
  thất lạc
  have you seen my bookIt seems to have gone astray
  anh có thấy cuốn sách của tôi đâu không? Hình như nó đã bị thất lạc