Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disappointedly /,disə'pɔintidli/  

  • Phó từ
    [một cách] thất vọng