Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissatisfy /'dis'sætisfai/  

  • Ngoại động từ
    không làm bằng lòng, không làm hài lòng, không làm thoả mãn, làm bất mãn