Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (undid; undone)
  tháo, cởi, mở
  I can't undo my shoelaces
  tôi không cởi dây giày được
  undo a parcel
  mở một gói
  undo some knitting
  tháo đồ đan
  xóa, hủy
  undo a contract
  hủy một hợp đồng
  phá hủy
  ngọn lửa tai hại kia đã phá hủy hàng tháng lao động cật lực

  * Các từ tương tự:
  undoable, undock, undocking, undocumented, undoer, undogmatic, undoing, undomesticated, undone