Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đưa ra khỏi bến (tàu, thuyền)
    sự tách rời; sự tháo rời (các con tàu vũ trụ)