Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undomesticated /'ʌndə'mestikeitid/  

  • Tính từ
    không thạo công việc nội trợ; không màng đến việc gia đình (đàn bà)