Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    nguyên nhân suy sụp, nguyên nhân tan nát
    drink was his undoing
    rượu chè là nguyên nhân suy sụp của hắn