Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

devastation /,devə'stei∫n/  

  • Danh từ
    sự tàn phá
    complete devastation
    sự tàn phá hoàn toàn