Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

destruction /dis'trʌkʃn/  

 • Danh từ
  sự phá hoại, sự phá huỷ, sự tiêu diệt
  the total destruction of a town by an earthquake
  sự hủy diệt toàn bộ một thành phố do động đất
  người phá hủy; vật phá hủy
  gambling was his destruction
  cờ bạc đã phá hủy đời anh ta