Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genocide /'dʒenəsaid/  

  • Danh từ
    tội diệt chủng