Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hỗn loạn
    con bò xông vào phòng họp của làng đã gây ra một cảnh hỗn loạn tột độ
    (cũ hoặc Mỹ) tội cố ý gây thương tật (cho người khác)