Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hung bạo; bạo lực
  the use of violence against one's attackers
  sự sử dụng bạo lực chống lại những kẻ tấn công mình
  sự mãnh liệt, sự mạnh mẽ
  we expressed our views with some violence
  chúng tôi đã mạnh mẽ bày tỏ quan điểm của mình
  sự ác liệt, sự dữ dội
  the violence of the collision
  sự ác liệt của những vụ xung đột
  do violence to something
  làm trái với; phạm vào
  it would do violence to his principles to eat meat
  ăn thịt là [làm điều] phạm vào nguyên tắc của ông ta