Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bloodthirstiness /'blʌdθɜ:stinis/  

  • Danh từ
    sự khát máu
    tính thích cảnh chém giết
    sự đầy rẫy cảnh chém giết