Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

savagery /'sævidʒəri/  

  • Danh từ
    tính dã man, tính man rợ
    treat prisoners with brutal savagery
    đối xử dã man với tù nhân