Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cruelty /'krʊəlti/  

  • Danh từ
    sự độc ác, sự tàn ác
    (thường số nhiều) hành động độc ác, hành động tàn ác