Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất độc [hại]
    tính chất độc địa