Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toxicity /tɒk'sisiti/  

  • Danh từ
    tính độc; độ độc