Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

injuriousness /in'dʤuəriəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất có hại, khả năng làm hại
    tính chất thoá mạ