Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

virulency /'viruləns/  

  • Danh từ
    tính chất độc, tính độc hại
    tính hiểm ác, tính độc địa