Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noxiousness /'nɒk∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính độc; tính độc hại